Książka

Publikacje

Książka Osuszanie budowli Teoria i praktyka

Książka jest monografią poświęconą teorii i praktyce osuszania istniejących budowli zawilgoconych wodą podciąganą kapilarnie z gruntu na skutek braku izolacji poziomej. Zawiera ona dorobek naukowy i publikacyjny autora z ostatnich 30 lat pracy naukowej kolejno w Instytucie Techniki Budowlanej, Pracowniach Konserwacji Zabytków i Wojskowej Akademii Technicznej, a w szczególności osobisty wkład w rozwój teorii i praktyki związanej z fizyką budowli i technologiami izolowania murów i ich odsalania. Obszerna część teoretyczna książki może stanowić pomoc w interpretowaniu zjawisk zachodzących w kapilarach materiałów budowlanych, może też być pomocna w opracowaniu nowych i skuteczniejszych metod osuszeniowych. Jeden z rozdziałów poświęcony jest zagadnieniom prawno-etycznym w tej dziedzinie rynku osuszeniowego i autor ma nadzieję, że zwrócenie uwagi na te pozatechniczne aspekty przywróci oczekiwane standardy między konkurującymi technologiami i reprezentowanymi przez nie grupami wykonawczymi.

Rynek osuszeniowy w Polsce i Europie jest rozchwiany. Inwestorzy pozbawieni są instrumentów technicznych i naukowych do samodzielnego wyboru właściwej technologii. Dostępna literatura z tego zakresu stroni od obiektywizmu a autorzy wywodzący się z grup lobbingowych „jedynie słusznych technologii” gotowi są popełnić każdy faul, aby zdyskredytować metody konkurencyjne i wykazać wyższość i niepowtarzalność własnej metody. Taka sytuacja rynkowa skazuje inwestorów na wybór wg spłyconych pod względem merytorycznym kryteriów zamieszczanych w ulotkach reklamowych poszczególnych technologii i firm wykonawczych.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom autor stara się w wyczerpujący sposób ukazać panoramę funkcjonujących technologii na tle pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny fizykochemii i fizyki budowli dotyczących zjawisk zachodzących w ciałach kapilarno-porowatych i zasad tworzenia blokad w tych materiałach.

Książka obszernie prezentuje naukowe uzasadnienie niepowodzeń w skali technicznej szeregu technologii osuszeniowych nawet tych uznawanych za najlepsze w każdych warunkach.

W części omawiającej praktyczne aspekty wymienionych metod osuszania budowli, wśród technik wykorzystujących izolacje przeciwwilgociowe, szerzej prezentowana jest metoda iniekcji krystalicznej, której autor niniejszej pozycji jest twórcą. Oparta na praktycznym wykorzystaniu zjawiska samoorganizacji kryształów autorstwa noblisty Ilii Prigożina – twórcy czwartej zasady termodynamiki – metoda, zdobyła duże uznanie i popularność nie tylko na rynku, ale również w środowisku naukowym na całym świecie. Przykładem tego sukcesu może być zdobycie siedmiu złotych medali na Światowych Wystawach Wynalazczości i Nowych Produktów na wszystkich kontynentach oraz tytuł „Człowieka Roku 2006″ nadany autorowi tej metody przez American Biographical Institut of USA.

Ponadto autor w szerokim zakresie opisuje rolę zasolenia murów i mechanizm tego zjawiska w powiązaniu ze skutecznością metod osuszeniowych. Wiele miejsca poświęcono sposobom odsalania i ich niepowodzeniom.

Ze względu na teoretyczny nurt książki może się ona stać pomocna w podejmowaniu prac naukowych nad rozwojem nowych technologii i jednocześnie może służyć do celów dydaktycznych.

Do nabycia wraz z kosztami przesyłki 35 zł.
book_big-large