Teoria Iniekcji Krystalicznej®

Technologia Iniekcji Krystalicznej®

Teoria Iniekcji Krystalicznej®

Opatentowana technologia

Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest chroniona patentami polskimi i patentem europejskim zastrzeżonym w dziesięciu krajach Europy Zachodniej. Autorem wynalazku technologii iniekcji krystalicznej® jest Dr Wojciech Nawrot, który zajął się zagadnieniem aplikacji teorii Ilii Prigogina, laureata nagrody Nobla z 1977 roku i wykorzystaniem go do rozwiązania problemów budownictwa w zakresie izolowania budowli od wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu.

Technologia iniekcji krystalicznej® – wytwarzania blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu – jest metodą osuszania opartą na oryginalnej koncepcji autora, polegającej na wykorzystaniu tak zwanej „mokrej ścieżki”. Metoda ta nie przewiduje w żadnym przypadku wstępnego osuszania ani odsalania murów, a nawet wręcz przeciwnie – zakłada wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego, a w szczególności cegły ceramicznej i zaprawy wapiennej.
Blokadę przeciwwilgociową uzyskuje się praktycznie w czasie siedmiu dni. Uszczelniające działanie środka iniekcyjnego według wynalazku polega na tym, że jeden ze składników mieszaniny – aktywatora krzemianowego penetruje w promieniu około 7- 8 cm od środka otworu iniekcyjnego w murze metodą dyfuzji, a następnie jony wapniowe, pochodzące ze specyficznej dysocjacji portlantydu (minerału będącego składnikiem cementu portlandzkiego), powodują wytrącenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie związku najprawdopodobniej typu polikrzemianu wapniowego.
Charakterystyczną cechą wytrąconych związków jest to, że ich wytrącenie na początku kapilary nie blokuje penetracji w jej głębszych częściach, tak jak ma to miejsce podczas stosowania na przykład mieszaniny szkła wodnego z różnymi dodatkami typu chlorku wapnia czy innymi, gdzie promień penetracji, a zatem i blokady przeciwwilgociowej jest bardzo mały i technicznie bez znaczenia. Podobne mankamenty występują często podczas stosowania metod polegających na utwardzaniu szkła wodnego za pomocą estrów organicznych.
Jak wykazały badania laboratoryjne podczas iniekcji przeciwwilgociowej sposobem według wynalazku, produkty krystalizacji układają się wokół otworu iniekcyjnego w postaci pierścieni odległych od siebie początkowo o kilka milimetrów, a dalej odległości te systematycznie wzrastają do około l cm na odcinku 7-8 cm od środka otworu iniekcyjnego w materiale budowlanym o strukturze kapilarno-porowatej.

Graficzny model krystalizacji produktów iniekcji (wycinek koła)

wycinek koła duzy

Zjawisko to przypomina mechanizm tworzenia się pierścieni Liesganga w roztworach koloidalnych.
Prawdopodobnie kinetyka tej reakcji z użyciem środka według wynalazku przebiega w sposób charakterystyczny dla tego lub innego zjawiska polegającego najpierw na krystalizacji z utworzeniem bardzo drobnych kryształów w całym obszarze, w którym penetracja odbywa się na drodze dyfuzji na skutek występującej różnicy stężeń, a następnie na samorzutnym procesie tak zwanego nieliniowego starzenia kryształów.
W naukowej literaturze amerykańskiej proces ten określany jest mianem „periodic precipitation proces-ses” lub „againg sol” oraz „self organization”. Proces ten zachodzi w czasie około siedmiu dni i po tym okresie obserwuje się skuteczność blokady przeciwwilgociowej wytworzonej w zawilgoconych murach.
Od metody iniekcji krystalicznej® można oczekiwać bezterminowej trwałości jako izolacji poziomej wytworzonej w zawilgoconych murach obiektów budowlanych. Ta cecha korzystnie wyróżnia technologię iniekcji krystalicznej® na tle innych stosowanych metod osuszania, w których (na przykład w metodzie elektroiniekcji) trwałość wytworzonej przepony przeciwwilgociowej uzależniona jest od rodzaju iniektu, a w tym przypadku od żywicy silikonowej, której trwałość szacuje się na 10-15 lat. O takim przedziale trwałości w czasie informują opracowania pochodzące z koncernu Wackera, najbardziej wyspecjalizowanej w świecie firmy produkującej związki silikonowe. Wymieniona trwałość w czasie jest dodatkowo obniżana w środowisku murów do około 8 lat na skutek oddziaływania soli zawartych w cieczach kapilarnych. Metody elektroosmotyczne, pomijając ich ograniczoną przydatność, stosowane w osuszaniu murów są co najmniej trzykrotnie mniej trwałe od metod elektroiniekcyjnych.
Technologia iniekcji krystalicznej® w okresie od 1988 do 1998 roku została poddana ostrej weryfikacji technicznej na licznych zawilgoconych budynkach w całej Polsce. Sam Instytut Budownictwa WAT wdrożył metodę na ponad trzystu obiektach, uzyskując za każdym razem pozytywne wyniki osuszenia.

Autor technologii Iniekcji Krystalicznej – dr Wojciech Nawrot

Dr Wojciech Nawrot ukończył w 1962 r. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i został asystentem profesora Wiktora Kemuli.
W 1971 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Następnie w tym samym roku obronił pracę doktorską wykonaną pod kierunkiem profesora Włodzimierza Skalmowskiego.
Jest autorem 42 patentów i blisko 100 publikacji – głównie z dziedziny technologii materiałowej i fizyki budowli oraz autorem trzech monografii dotyczących ochrony budowli przed korozją. Dr inż. Wojciech Nawrot z WAT jest autorem technologii osuszania budynków z wilgoci podciąganej z gruntu. Za jej opracowanie i wdrożenie uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia w kraju i na świecie.
Zdobył sześć złotych medali na najważniejszych światowych wystawach wynalazczości w Brukseli, Genewie, Pittsburghu, Pekinie, Casablance, i Norymberdze.
Z krajowych wyróżnień najbardziej ceni sobie tytuł Wynalazcy Roku Wojska Polskiego.
Dr inż. W. Nawrot w swojej dotychczasowej pracy naukowej był kierownikiem Zakładu Ochrony Budowli przed Agresywnym Oddziaływaniem Wody i Wilgoci w Instytucie Techniki Budowlanej, kierownikiem Pracowni Badań i Ochrony Budowli Zabytkowych w PKZ, obecnie jest kierownikiem Zakładu Ochrony Budowli w Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1971 r. jest rzeczoznawcą NOT w zakresie Ochrony Budowli przed Korozją. Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce.
W lutym 2001 roku Dr inż. Wojciech Nawrot jako pierwszy Polak dostąpił zaszczytu przyjęcia w poczet Międzynarodowej Akademii Odkryć Naukowych i Wynalazków Międzynarodowa Akademia Odkryć Naukowych i Wynalazków powstała z inicjatywy UNESCO w latach 50. Liczy prawie 500 członków, są nimi uczeni i wynalazcy. Jej siedzibą jest Genewa. W dniu 9 marca 2000 r. w siedzibie Media Corporation w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych prof. Andrzej Wiszniewski wręczył po raz pierwszy nagrody PROTONA wynalazcom, których wynalazki, jak powiedział, sprawdziły się społecznie w praktyce i reprezentują dobrą naukę bez rozróżniania na podstawową czy stosowaną.
Wśród dziesięciu osiągnięć wyróżnionych przez Radę Naukową Programu Telewizyjnego PROTON, znalazł się wynalazek – iniekcja krystaliczna® ( osuszanie budowli, odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych ) – autorstwa Wojciecha Nawrota z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W 2006 r. American Biographical Institute U.S. wybrał dr. inż. Wojciecha Nawrota „Człowiekiem Roku 2006″ (Man of the Year 2006). W tym samym roku 2006 International Biographical Centrę, Cambridge, England, zakwalifikował osiągnięcia autora iniekcji krystalicznej® do wpisu do księgi zasług „Cambrige Blue Book 2005/2006W Belwederze 22 pażdziernika 2009 r. odbyła się uroczystość wręczenia przez ministra Radosława Sikorskiego Dyplomów Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie oraz z wręczeniem z tej okazji
pamiątkowego ryngrafu sygnowanego przez Prezydenta RP.

Z końcem roku 2009 została wydana książka autorstwa Doktora Wojciecha Nawrota „Osuszanie budowli teoria i praktyka”.